Gemma Vilamala

Gemma Vilamala llicenciada en Dret l'any 1997 per la Universitat Abat Oliba de Barcelona.
En finalitzar la llicenciatura va impartir el IX Curs d'Advocats d'Empresa a l'Institut d'Estudis Superiors Abat Oliba de Barcelona durant el curs 1997-1998.

Amb més de 20 anys d' experiencia profesional es va donar d' alta l' any 1998 com exercent al Col.legi d' Advocats de Vic al qual va pertanyer fins l' any 2014. Desde el 2014 i en l' actualitat col.legiada exercent número 2741 al Il.lustre Col.legi d' Advocats de Tarragona.
Durant la seva trajectòria profesional ha assumit la direcció lletrada en diverses procediments civils i penals i ha impartit diferents cursos i seminaris formatius en área de familia, psicología jurídica, jurisdicció de menors.
En l'àrea penal ofereix assistència al detingut: assistències policials i judicials; assistència a víctimes de violència de gènere, etc. assumint la direcció lletrada en tota mena procediments penals (judicis per delictes lleus, judicis ràpids, violència de gènere, i en general tota mena de processos penals).
En l'àrea civil destaca la seva especialització:
  • Àrea de dret de família: assumeix la direcció lletrada en processos matrimonials de mutu acord o contenciosos (divorcis, separacions, modificacions de mesures, execucions de sentències de divorci per incompliment), liquidacions de règim matrimonial, dissolucions de comunitat de béns, capitulacions matrimonials, pactes en previsió de ruptura, parelles de fet, processos de filiació, incapacitacions judicials, etc.
  • Àrea de dret de successions, assumeix la gestió / tramitació notarial i judicial de tota mena de processos hereditaris (acceptacions d'herències, abintestats, entregues de llegat, reclamacions de legítimes, liquidacions d'impostos de successions i donacions, etc.), redacció de testaments.
  • Àrea de dret immobiliari i registral, assessorament en operacions de compravenda i en general qualsevol mena de transmissió immobiliària, redaccions de contractes privats, assistència a notaries, liquidacions de comunitats de béns, obres noves, divisions horitzontals, rectificacions de cabuda, liquidació d'impostos de transmissió i actes jurídics documentats.
  • Arrendaments urbans i rústics, llei de contractes de conreu, etc.
  • Tota classe de procediments judicials arrendaticis (reclamacions de rendes de lloguer, desnonaments, etc.)
  • Reclamacions en defensa dels drets dels consumidors.
  • Reclamacions de quantitat, etc.

Amb la col·laboració dels seus Companys ofereixen un assessorament integral en totes les àrees del dret.