Segona oportunitat – Benefici exoneració del passiu insatisfet

Els deutes no són per a tota la vida.

Si has perdut tot el teu patrimoni, pots obtenir el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet (BEPI). Aquesta figura és equivalent a la figura del concurs de creditors de les persones jurídiques (empreses) i consisteix en cancel·lar una part dels deutes impagats, quan es tracti de deutors de bona fe que siguin persones físiques (particulars).

La segona oportunitat permet a les persones que han tingut problemes econòmics, refer i normalitzar la seva vida, passat un temps des de la seva insolvència i acomplint uns mínims requisits legals.

Concurs de creditors