Divorci o Separació i modificació de mesures de mutu acord:

Les crisis de parella que desemboquen en la voluntat de les parts de cessar la seva convivència i que opten per fer-ho de mutu acord, són gestionades per aquest despatx des de una visió sistèmica i amb les eines que ens dona el fet de ser especialistes en la mediació,  sempre tenint en compte la protecció de l’interès superior dels menors o incapacitats en cas que siguin part en el procediment.

Per definició, els divorcis i separacions realitzades de mutu acord són menys agressives per les parts intervinents, són molt més econòmics al ser més fàcils de gestionar i pràcticament són de eficàcia immediata entre les parts.

 

Divorci o Separació i modificació de mesures contenciosos:

En els casos que no es possible la gestió de les crisis de parella de mutu acord, gestionem els divorcis contenciosos amb totes les eines i garanties que ens dona la llei i l’experiència de molts anys d’exercici.