Com a Administradors Col·legiats ens encarregarem de:

  • Confeccionar i cobrar els rebuts de quotes ordinàries i extraordinàries.
  • Gestió extrajudicial de morosos.
  • Preparació de pressupostos anuals.
  • Atendre a la conservació de les finques.
  • Executar els acords en matèria d'obres i efectuar els pagaments i cobrament que corresponguin.
  • Custodiar la documentació de les Comunitats, individual o col·lectivament, conservant-la a  disposició dels seus titulars.
  • Preparar i enviar convocatòries de Juntes Ordinàries i Extraordinàries indicades pel President.
  • Complimentar el llibre d'actes i notificar les mateixes a cada Copropietari.
  • Portar al dia els llibres de comptabilitat de la Comunitat i establir un balanç anual de tots els ingressos i despeses, així com l'estat de comptes.
  • Atendre a quantes ordres es rebin dels membres de la Junta o Comissió Gestora.